Език:

Търсене

rousse.info - Съдът отмени запечатване за 14 дни на офиса на „Професионален домоуправител“ ЕООД в Русе

  • Сподели:
post-title

https://rousse.info/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-14-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84/

 

На 15.09.2020г. е извършена проверка на търговски обект – офис, находящ се в гр.Русе, ул.“Муткурова“№40, ползван и стопанисван от жалбоподателя. По време на проверката е установено, че по издадена от дружеството квитанция №3230 от 15.09.2020г. на етажна собственост с адрес гр. Русе,бл. “В. Пискова“, вх.В, ет.7 за сумата от 84,00 лв, платена в брой, Професионален домоуправител Русе“ ЕООД, не е издало фискална касова бележка при заплащане на сумата в брой  от наличното в обекта фискално  устройство с изградена дистанционна връзка с НАП.

Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка № 0383761 от 15.09.2020г. В протокола и в оспорената ЗНПАМ е посочено, че нарушението се потвърждава от изведен КЛЕН от фискалната памет на ФУ за периода от дата 13.05.2020г. , 23,17ч. до дата 16.05.2020г. 10,00ч. Посочено е още, че при извършена проверка за квитанция №3230 от 15.09.2020г. платени 84,00лв, в брой, не е издаден фискален касов бон.

Във връзка с констатациите при проверката било прието, че  търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1,т.1, вр. ал.4, вр. ал.3, вр. с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ. На това основание с процесната  ЗПАМ № № 275-ФК от 16.09.2020г.  на  Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – 928 от 05.07.2018г. на Гл.секретар на НАП и Заповед ЗЦУ- 1148 от 25.08.2020г.  на Изпълнителния директор на НАП, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, на търговското дружество е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – офис, находящ се в гр.Русе, ул.“Муткурова“№40, ползван от жалбоподателя, както  и забрана за достъп до него за срок от 14дни,

За административното нарушение впоследствие е съставен и АУАН № F 572547 от 30.09.2020г.

При констатирано нарушение на цитираните разпоредби с неиздаване на фискална касова бележка, което безспорно се установява от доказателствата по делото, а не е и спорно между страните, е налице хипотезата на  чл. 186, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и ответникът, в условията на обвързана компетентност, е издал процесната заповед за налагане на ПАМ в съответствие на материалния закон.

Съдът приема, че определеният срок от 14 дни за запечатване на обекта и забрана за достъп до него за същия срок, определен към средата на законово определения, не отговаря на тежестта на нарушението и не е съобразен с целите предвидени в чл. 22 от ЗАНН за налагане на ПАМ, поради което е незаконосъобразен. Административният орган е изложил съображения за определената продължителност, при определянето на срока на правното действие на мярката, но не е отчел характера на извършеното правонарушение и цялостното поведение на търговеца.  При проверката не са установени други нарушения, дружеството има налично в офиса инсталирано и работещо фискално устройство с изградена  дистанционна връзка с НАП. Основното  съображение на административния орган за продължителността на мярката със срок към средата на предвидения е с цел превенция , с оглед недопускане на други подобни нарушения от търговеца. Съдът намира, че с оглед на цялостно установената фактическа обстановка тази цел спрямо този търговец може да бъде постигната с много по-кратък срок на наложената мярка, тъй като в този вид наложената мярка засяга сериозно и неоправдано работата и интересите на  проверяваното дружество.   

Продължителността на административната мярка следва да бъде разумно съотношение на пропорционалност между засегнатите интереси на дружеството и охрана на обществени отношения, касаещи данъчното облагане. В случая тази пропорция не е спазена с наложената принудителна мярка със срок към средата на предвидения.

Използваното правно средство, според съда, би постигнало преследваната легитимна цел по преустановяване и предотвратяване на административни нарушения при определената от органа продължителност в много по-кратък срок, който срок съответства на принципа за съразмерност по чл.6 от АПК.

Административен съд – Русе отмени по жалба на „Професионален домоуправител Русе“ ЕООД, ЕИК 204536373, със седалище и адрес на управление в гр.Русе, ул.“Ропотамо“ № 25, с управител Ц.Ц.Ц.,  Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗПАМ/  № 275-ФК от 16.09.2020г., издадена от Началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна, в Дирекция „Оперативни дейности“ към Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП – „запечатване на търговски обект“ – офис, находящ се в гр.Русе, ул.“Муткурова“№40, ползван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 14дни, на основание чл.186, ал. 1, т.1, б.“а“  от ЗДДС, вр.  чл. 25, ал.1   от Наредба № Н-18 / 2006г. на МФ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на Република България.

Цветелин Цонев

Цветелин Цонев