Език:

Търсене

GDPR

GDPR
 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Професионален Домоуправител дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Уважаеми живущи,

във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) от 28.05.2018г и цел подобравяне на обслужването на сградите Ви уведомяваме, че предстои въвеждане на електронна система „DomoES” за обработка на всички видове документи и дейности по управеление на етажната собственост. Използването на този вид електронна система е изключилно полезна както за Вас така и за нас. Основните преимущества:

  1. Въвеждането на КЛИЕНТСКИ НОМЕР на всеки един апартамент/клиент/. Този номер Ви дава възможност да проверявате вашите задължения в интернет по всяко едно време. Ще имате възможност за заплащане на таксите по електронен път: EasyPay, E-pay, PayPal, Кредитни и дебитни карти, банкови преводи и др. За хора, които не обитават имотите си : друго населено място или чужбина ще имат възмоност във всеки един момент да получат информация за управлението на входа и разходите по него както и да заплащат дължимите от тях суми.
  2. Електронна Домова книга - в нея ще бъдат вписани всички живущи, членовете на техните домакинства, телефон за контакт , големина на имота и процент идеални части. Промените по нея ще могат да бъдат правени и по електроннен път. Ще имате възможност сами да вписвате всички настъпили промени. Промени по собственост или промяна на наематели или ползватели.
  3. Електронна касова книга - При всяко плащане от ваша страна ще получвате касов бон в който ще бъде описано за какво плащате всеки месец. В бона ще бъдат описани всички разходи и общата сума за вашето плащане. Съхранението на касовите бонове ви дава пълна прозрачност за всички ваши плащания.
  4. Мобилно приложение за телефон или таблет – нашето мобилно приложение ви дава пълна свобода при проверката и плащането на вашите ежемесечни такси. При заплащането през него ще получавате уникален код на посоченият от вас телфонен номер. Код, който ви гарантира, че сме получили вашата сума.